Ciorbe/Supe

RON 7.00
50/300 g
RON 7.00
50/300 g
RON 6.50
70/300 g
RON 6.50
50/300 g
RON 6.50
50/300 g
RON 6.00
400 ml
RON 7.00
50/300 ml
RON 6.00
50/300 ml
RON 5.50
400 ml
RON 5.50
400 ml
RON 7.00
70/300 ml
RON 5.50
400 ml
RON 5.50
400 ml
RON 6.00
50/300 ml
RON 6.50
50/300 ml